Cele i korzyści

Zwiększenie skanalizowania na terenie aglomeracji oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby poprzez dostosowanie jakości ścieków odprowadzanych do środowiska jest generalnym celem projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów „. W ramach projektu planuje się budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą, umożliwiającego skierowanie ścieków bytowo – gospodarczych do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie aglomeracji Pawłów (oczyszczalnia ścieków Pawłów), wzmocnienie oraz aktywizacja potencjału gospodarczego gminy, a także poprawa jej stanu sanitarnego.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Pawłów  (10.143 RLM) jest zgodne z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, wg której wszystkie aglomeracje powinny być wyposażone w system zbiorczej kanalizacji ścieków komunalnych oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Mierzalnymi efektami realizacji niniejszego projektu będzie:
1) podłączenie do sieci zbiorczej dla 180 RLM aglomeracji Pawłów;
2) osiągnięcie stopnia oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 91/271/EEC z dnia 21.05.1991 r. i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 168/1763) dla wszystkich oczyszczalni ścieków aglomeracji (poprzez realizację zadań 2, 3 i 4).

Realizacja zamierzeń projektowych przyczyni się także do znaczącej poprawy stanu środowiska naturalnego. Przewiduje się, że po podłączeniu terenów nastąpi redukcja zanieczyszczeń.

Niemierzalnymi efektami projektu będzie:
– Poprawa warunków życiowych ludności w obszarze realizacji projektu,
– Ochrona walorów środowiska naturalnego, przede wszystkim w aspekcie ochrony zasobów wodnych (realizacja projektu spowoduje poprawę jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika ścieków). Wybudowana infrastruktura będzie spełniać normy prawa polskiego i UE w zakresie wymagań technicznych.

Projekt jest zgodny z polityką Unii Europejskiej dotyczącą „równości szans”- procedury dot. wdrażania projektu będą przeprowadzone z poszanowaniem prawa polskiego przy zapewnieniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych instytucji i osób fizycznych bez względu na płeć, rasę czy narodowość. Bez względu na sprawność ruchową wszystkie osoby objęte projektem będą miały jednakowy dostęp do korzystania z urządzeń kanalizacyjnych. Planowana inwestycja wyrówna szanse w dostępie do podstawowej infrastruktury technicznej osób zamieszkujących obszary wiejskie.