Rekordowa inwestycja rozpoczęta

W dniu 7 lipca br. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów”. Jest to największy jednorazowy projekt inwestycyjny realizowany w historii gminy Pawłów.

Beneficjentem projektu jest Gmina Pawłów, a Instytucją Wdrażającą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Akt umowy o  dofinansowanie projektu podpisali: z ramienia Gminy Pawłów – Pan Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pawłów – Pani Haliny Pocheć i przedstawiciele Instytucji Wdrażającej – Pan Andrzej Zoch – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach oraz Pani Grażyna Janik – Główna Księgowa WFOŚiGW w Kielcach.

Moment uroczystego podpisania umowy
Moment uroczystego podpisania umowy

Projekt dofinansowany będzie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności wyniesie 3 540 669,05 zł, przy planowanym koszcie całkowitym projektu rzędu 7 481 644,24 zł i planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych – 4 165 493,01 zł. Planowany termin zakończenia projektu wyznaczony został na koniec grudnia 2015 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę ok. 2,8 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor, w celu podłączenia 180 osób, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków Godów, modernizację technologii oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków Pawłów oraz modernizację technologii oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków Tarczek.

Realizacja tego projektu to kolejny krok dla uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Pawłów. Przyczyni się on do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Poziom kanalizacji gminy Pawłów wynosi aktualnie ok. 60%. Jest to doskonały wynik biorąc pod uwagę, iż nasza gmina to największa gmina wiejska województwa świętokrzyskiego. Na terenie gminy są aktualnie eksploatowane trzy oczyszczalnie, zgrupowane we wspólnej aglomeracji Pawłów. Wymogi w stosunku do aglomeracji są wysokie. W tej chwili oczyszczalnia ścieków w Godowie jest modernizowana, zaś w Tarczku i Pawłowie poprzez zmianę procesu technologicznego przystosowywane zostaną pod wymogi prawa unijnego. Oczyszczalnia ścieków w Pawłowie pracuje w najnowocześniejszej technologii membramowej. W tej samej technologii pracowała będzie oczyszczalnia w Godowie. Wyniki oczyszczania znacznie przewyższają wymogi unijne. W ramach projektu wszystkie oczyszczalnie wyposażone zostaną w program wizualizacji i zdalnego sterowania przebiegiem procesu technologicznego. W przyszłości planowana jest budowa kolejnej oczyszczalni w południowej części gminy, która zapewni możliwość odbioru z pozostałych, jeszcze nieskanalizowanych jeszcze terenów – informuje Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

1991

One thought on “Rekordowa inwestycja rozpoczęta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *