Trwa realizacja największego w historii gminy Pawłów jednorazowego projektu inwestycyjnego

Od czerwca br. trwa realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów”. Jest to największy w historii gminy Pawłów jednorazowy projekt inwestycyjny. W dniu 16 września br. Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów oraz Jerzy Kaczor – Sekretarz Gminy spotkali się z lokalnymi mediami na konferencji prasowej dotyczącej realizacji projektu.

Prace przygotowawcze do realizacji projektu gmina Pawłów rozpoczęła końcem 2013 roku. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz uzyskane zostały niezbędne zezwolenia. Finał prac przygotowawczych nastąpił w kwietniu bieżącego roku wraz z ogłoszeniem postępowania przetargowego. W jego wyniku realizatorem zadania została firma Schwander Polska z siedzibą w Nowym Sączu. Umowa z wykonawcą podpisana została w czerwcu i od tego momentu rozpoczęły się prace budowlane.

W międzyczasie gmina Pawłów starała się pozyskać dofinansowanie unijne. Niecały miesiąc po rozpoczęciu prac budowlanych, 7 lipca, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Akt umowy podpisali: z ramienia Gminy Pawłów – Pan Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pawłów – Pani Haliny Pocheć i przedstawiciele Instytucji Wdrażającej – Pan Andrzej Zoch – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach oraz Pani Grażyna Janik – Główna Księgowa WFOŚiGW w Kielcach.

Dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności wyniesie 3 540 669,05 zł, przy planowanym koszcie całkowitym projektu rzędu 7 481 644,24 zł i planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych – 4 165 493,01 zł. Planowany termin zakończenia projektu wyznaczony został na koniec grudnia 2015 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowę ok. 2,8 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor, przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Godowie, modernizację technologii oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Pawłowie oraz modernizację technologii oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Tarczku.

Realizacja tego projektu to kolejny krok dla porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Pawłów. Przyczyni się on do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Poziom kanalizacji gminy Pawłów wynosi aktualnie ok. 60%. Jest to doskonały wynik biorąc pod uwagę, iż nasza gmina pod względem ludności to największa gmina wiejska województwa świętokrzyskiego. Na terenie gminy są aktualnie eksploatowane trzy oczyszczalnie, zgrupowane we wspólnej aglomeracji Pawłów. Wymogi w stosunku do aglomeracji są wysokie. W tej chwili oczyszczalnia ścieków w Godowie jest modernizowana, zaś w Tarczku i Pawłowie poprzez zmianę procesu technologicznego przystosowywane zostaną pod wymogi prawa unijnego. Oczyszczalnia ścieków w Pawłowie pracuje w najnowocześniejszej technologii membramowej. W tej samej technologii pracowała będzie oczyszczalnia w Godowie. Wyniki oczyszczania znacznie przewyższają wymogi unijne. W ramach projektu wszystkie oczyszczalnie wyposażone zostaną w program wizualizacji i zdalnego sterowania przebiegiem procesu technologicznego. W przyszłości planowana jest budowa kolejnej oczyszczalni w południowej części gminy, która zapewni możliwość odbioru z pozostałych, jeszcze nieskanalizowanych terenów – informuje Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

logo-fina2l

Fotogaleria (Piotr Maj):