Trwa realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów”

Beneficjentem projektu jest Gmina Pawłów, a Instytucją Wdrażającą – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje budowę przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor, modernizację oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów, a także modernizację istniejących ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pawłów i Tarczek.

Projekt składa się z czterech zadań:

Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor

W ramach tego zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej przebiegająca przez obręb Nowy Jawor, Warszówek oraz Ambrożów. Ze względu na ukształtowanie terenu, charakter zagospodarowania terenu i zabudowy oraz warunki gruntowo – wodne zaprojektowano system mieszany kanalizacji sanitarnej. Jest to system grawitacyjno – ciśnieniowy oparty na sieciowych i przydomowych pompowniach ścieków.

Odprowadzenie ścieków z wyżej wymienionego obszaru planuje się poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej terenie działki położonej w miejscowości Ambrożów, poprzez którą ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Pawłowie.
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami bocznymi wynosi – 1562 metrów, z czego długość głównych kanałów grawitacyjnych – 1205 metrów, a długość odcinków bocznych kanałów grawitacyjnych – 357  metrów.

Zadanie 2: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów

Przedmiotem zadania jest budowa nowych obiektów oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów wraz z infrastrukturą techniczną, w tym:

 • budowa budynku techniczno-socjalnego,
 • przebudowa istniejącego budynku technicznego,
 • budowa pompowni ścieków surowych z sitem pionowym,instalacje urządzeń biofiltra,
 • budowa dojścia, dojazdów, miejsc parkingowych, nawierzchni utwardzonych,
 • budowa koryta odwadniającego,
 • budowa i instalacje separatora substancji ropopochodnych,
 • budowa hydrantu wody do celów przeciwpożarowych,
 • budowa studzienki wody technologicznej,
 • przebudowa kolektora ścieków oczyszczonych,
 • rozbiórka istniejących wiat stalowych,
 • budowa niezbędnej instalacji technicznych i przyłączy.

Zadanie 3 i 4: Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Pawłów oraz OŚ Tarczek

Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację infrastruktury technicznej w systemie oczyszczalnia ścieków w taki sam sposób dla obu tych oczyszczalni. Prace mają na celu poprawę efektywności oczyszczania oraz zmniejszenie zanieczyszczeń biogennych, dzięki czemu oczyszczalnie ścieków Pawłów i Tarczek będą spełniać wymagania dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie redukcji związków biogennych azotu i fosforu. Zakres rzeczowy obejmuje:

 • Montaż i uruchomienie urządzeń pomiarowych z niezbędnym osprzętem,
 • Dostosowanie układu pompowego recyrkulacji,
 • Wykonanie niezbędnego okablowania zasilającego i sterującego oraz montaż niezbędnych elementów elektrycznych,
 • Rozbudowę sterownika oraz zmianę oprogramowania i uruchomienie systemu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności wyniesie 3 540 669,05 zł, przy planowanym koszcie całkowitym projektu rzędu 7 481 644,24 zł i planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych – 4 165 493,01 zł.

Planowany termin zakończenia projektu wyznaczony został na koniec grudnia 2015 r.

1991

Galeria: