Zakres geograficzny

Projekt realizowany jest w południowo–wschodniej części Polski w województwie świętokrzyskim, powiecie  starachowickim – Gminie Pawłów.

Przedsięwzięcie jest realizowane w granicach aglomeracji Pawłów (PLSW032).

Zakres prac obejmuje:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor
  2. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów
  3. Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Pawłów
  4. Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Tarczek

Dla zakresu kanalizacji nowopowstałej obliczono wskaźnik koncentracji. Do obliczeń wskaźnika koncentracji dla zadania 1 przyjęto łączną długość kanałów grawitacyjnych, kanałów tłocznych i kanałów bocznych tłocznych, pomniejszoną o długość kanałów tłocznych, które zgodnie z dokumentacją projektową będą układane we wspólnym wykopie z kanałami grawitacyjnymi bądź będą przebiegać do nich równolegle. Przyjęta długość do wyliczeń jest równa 1.897,0 mb. Przy założeniu podłączenia 180 mieszkańców z gospodarstw domowych, obliczony wskaźnik koncentracji  wynosi 94,89 RLM/km. Zgodnie  z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, wskaźnik ten nie powinien być niższy od 90 Mk/km, gdyż cały obszar zadania położony jest w Sieradowickim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *