Zakres rzeczowy

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje budowę przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor, modernizację oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów, a także modernizację istniejących ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków miejscowościach Pawłów i Tarczek.

Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jawor.
Planowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie przez obręb Nowy Jawor, Warszówek oraz Ambrożów. Ze względu na ukształtowanie terenu, charakter zagospodarowania terenu i zabudowy oraz warunki gruntowo – wodne zaprojektowano system mieszany kanalizacji sanitarnej. Jest to system grawitacyjno – ciśnieniowy oparty na sieciowych i przydomowych pompowniach ścieków.
Odprowadzenie ścieków z w/w obszaru planuje się poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej terenie działki położonej w miejscowości Ambrożów, poprzez którą ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Pawłowie.
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami bocznymi wynosi – 1562,0 m,   z czego długość głównych kanałów grawitacyjnych – 1205,0 m, a długość odcinków bocznych kanałów grawitacyjnych – 357,0 m
Odcinki boczne kanalizacji sanitarnej to kanały sanitarne trzeciego rzędu zakończone studzienką i połączone z przyłączem kanalizacyjnym, odprowadzającym ścieki z gospodarstw domowych do kanału drugiego rzędu (tj. kanału głównego – zbierającego). Kanały te zastosowano w miejscach o znacznej konfiguracji terenu, gdzie niemożliwym było zaprojektowanie kanału głównego w pobliżu gospodarstw domowych.
Główne i boczne kanały grawitacyjne ze względów techniczno-ekonomicznych wykonane zostaną się zastosowanie rur PVC o średnicach fi 160mm, fi 200mm klasy S z kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów.
Minimalny spadek gwarantujący wymaganą prędkość dla samooczyszczania się kanału wynosi 0,5% dla średnicy fi 200mm i oraz i=1,5% dla średnicy fi 160mm.

Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji tłocznej wynosi – 1200,5m.
Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE100 dla kanalizacji ciśnieniowej łączonych poprzez zastosowanie kształtek zaciskowych do rur polietylenowych.
Średnica rurociągów została dobrana w ścisłym związku z charakterystyką pomp. Wartością wiążącą jest średnica wewnętrzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne. Średnia głębokość ułożenia przewodów wynosi 1,80m. Spadki rurociągu dostosowano do spadków terenu.

Studnie kanalizacyjne
Łączna ilość studni kanalizacyjnych wynosi – 65 szt. w tym:
studnie fi1200mm bet. rewizyjne – na rurociągach tłocznych – 1szt.
studnie fi1200mm bet rozprężne – 2 szt.
studnie fi1000mm bet. –40 szt.
studnie fi 600mm z PP – 18 szt.
zbiorniki sieciowych pompowni ścieków – 2 szt.
zbiorniki przydomowych przepompowni ścieków 2 szt.
Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowią rewizyjne studnie betonowe Ø1000mm: przepływowe, połączeniowe, redukcyjne, rozprężne oraz studnie inspekcyjne niewłazowe. Zastosowane studnie zapewniają szczelność połączeń a jednocześnie umożliwiają na różnej wysokości dokonanie połączeń.

Przepompownie ścieków
Ze względu na ukształtowanie terenu oraz charakter zabudowy na terenie objętym inwestycją zaprojektowano łącznie 4 przepompownie ścieków, z czego:
– 2 przepompownie sieciowe ścieków wykonane zostaną z polimerobetonu o przekroju kołowym o średnicy fi 1500mm. W prefabrykowanym dnie wykonana będzie kineta i wklejone zostaną kroćce dla podłączenia wszystkich rur kanalizacyjnych. Wykonane dno zostanie sklejone z rurą. Szczelność połączenia przykrycia studni zapewni gumowa uszczelka przyklejona u szczytu rury.
– 2 przydomowe przepompownie wykonane jako monolityczny zbiornik fi 800mm z HDPE o głębokości 2,6m wraz z pokrywą z tworzywa sztucznego, szczelnym wejściem fi 160mm na przyłącze 20 grawitacyjne i fi 63mm na przewód tłoczny. Na zewnątrz zbiornika wykonane są obwodowe żebra przeciw wyporowe rozmieszczone, co 240mm

Zadanie 2: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów.
Przedmiotem zadania jest budowa nowych obiektów oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów na dz. nr ew. 579 obr. Godów, gmina Pawłów wraz z infrastrukturą techniczną, w tym:
– budowa budynku techniczno-socjalnego,
– przebudowa istniejącego budynku technicznego,
– budowę pompowni ścieków surowych z sitem pionowym,
– instalacje urządzeń biofiltra,
– budowę dojścia, dojazdów, miejsc parkingowych, nawierzchni utwardzonych,
– budowę koryta odwadniającego,
– budowę i instalacje separatora substancji ropopochodnych,
– budowę hydrantu wody do celów przeciwpożarowych,
– budowę studzienki wody technologicznej,
– przebudowę kolektora ścieków oczyszczonych,
– rozbiórkę istniejących wiat stalowych,
– budowę niezbędnej instalacji technicznych i przyłączy.

Zadanie 3 i 4: Modernizacja technologii oczyszczania ścieków na OŚ Pawłów oraz OŚ Tarczek
Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację infrastruktury technicznej w systemie oczyszczalnia ścieków w taki sam sposób dla obu tych oczyszczalni. Prace mają na celu poprawę efektywności oczyszczania oraz zmniejszenie zanieczyszczeń biogennych, dzięki czemu oczyszczalnie ścieków Pawłów i Tarczek będą spełniać wymagania dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w zakresie redukcji związków biogennych azotu i fosforu. Zakres rzeczowy będzie obejmował:
1. Montaż i uruchomienie urządzeń pomiarowych z niezbędnym osprzętem
2. Dostosowanie układu pompowego recyrkulacji
3. Wykonanie niezbędnego okablowania zasilającego i sterującego oraz montaż niezbędnych elementów elektrycznych
4. Rozbudowa sterownika oraz zmiana oprogramowania i uruchomienie systemu.

Modernizacja oczyszczalni ścieków obejmuje wybrane elementy instalacji oczyszczania. Przewidziany jest montaż i uruchomienie urządzeń pomiarowych w postaci modułu optymalizacji i automatyzacji procesu nitryfikacji w zależności od koncentracji związków NH4-N oraz modułu sterującego systemem automatycznej eliminacji związków fosforu. Całość zostanie dostosowana do układu pompowego recyrkulacji, a także wykonane zostaną niezbędne instalacje zasilające i sterujące. Przeprowadzona zostanie również rozbudowa sterownika starowania oraz zmiana oprogramowania.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w:
– Godowie  -jest ciek bez nazwy będący dopływem rzeki Świśliny,
– Tarczku – jest ciek bez nazwy będący dopływem rzeki Psarki,
– Pawłowie – jest rzeka Świslina.
Komunalne osady ściekowe pochodzące ze wszystkich oczyszczalni ścieków obecnie zagospodarowywane są jako nawóz do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi bądź produkcji pasz.
Ustawiczne sprawozdania z badań osadów ściekowych sporządzane przez akredytowane laboratorium potwierdzają, że powstające osady spełniają warunki, które nakłada Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. /Dz.U. Nr 134, poz. 1140/ oraz w Art. 43 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. /Dz.U. 2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001r./ jakie muszą spełnić osady ściekowe wykorzystywane w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne, do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz do upraw roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.
W przypadku przekroczenia norm przez oczyszczalnie uniemożliwiających wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych do nawożenia roślin energetycznych planuje się ich utylizację.